Chương trình

Chương trình chăm sóc giáo dục lớp Lá Phong tiếp tục việc củng cố và phát triển nền tảng các kĩ năng và lòng tự tin của trẻ. Điều đó được thực hiện thông qua việc xây dựng chương trình để giúp trẻ trổ thành người biết giải quyết vấn đề và có kĩ năng khám phá và tìm hiểu môi trường xung quanh. Ở tuổi này, trẻ cần có sự tự tin cần thiết để học hỏi và để hoà nhập vào thế giới ngày càng rộng lớn hơn đối với trẻ.

Lớp Lá Phong (3 – 4 tuổi)

0909458440