Muốn con không cận thị, hãy đưa bé ra ngoài trời !